Polityka prywatności

GBM Budownictwo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

W związku z tym powstała Polityka Prywatności – jako jeden z elementów spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Kto jest Administratorem danych i jak możecie się Państwo z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych – czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest GBM Budownictwo Sp. z o.o. (zwane dalej GBM Budownictwo) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 16A, 52/311 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000791908, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5000 zł wpłacony w całości, NIP 899 286 4557.

Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się:

  • za pośrednictwem numeru telefonu: 602 319 456
  • poprzez e-mail: biuro@gbm.pl

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest przedstawienie oferty, zawarcie i wykonanie umowy, sprzedaż towarów lub usług, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed, jak i również po zawarciu umowy, w tym: świadczenie usług drogą elektroniczną, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa zgłoszeń i zapytań (poprzez internetowy formularz kontaktowy), tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, a także bieżący kontakt z Państwem w zakresie ofert i świadczonych przez nas usług. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed, jak i również po zawarciu umowy (art. 6 ust. 1 b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO).

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GBM Budownictwo Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

GBM Budownictwo Sp. z o.o. na potrzeby powyższych celów zbiera i gromadzi następujące dane osobowe :

− imię i nazwisko,
− adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
− adres poczty elektronicznej (e-mail),
− numer telefonu,
− numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne dla dokonania zakupu i nawiązania umowy w ramach GBM Budownictwo Sp. z o.o.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów)

Od momentu połączenia się klienta z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie, którym z niej korzysta. Ich celem jest zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zbieranie informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania witryny internetowej.

Na stronie gbm.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

a. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu – odpowiedzialne za prawidłowe działanie kluczowych procesów serwisu, w szczególności procesu składania zamówienia – są odpowiedzialne za zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika, utrzymywanie statusu zalogowania przez użytkownika podczas przechodzenia na kolejne strony witryny. Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie strony.

b. Funkcjonalne pliki cookies – zachowują wybrane przez użytkownika ustawienia i pozwalają na personalizację interface’u, np. zapamiętywanie danych wpisanych do formularza podczas przechodzenia pomiędzy stronami witryny, wersję językową strony, wygląd strony.

c. Pliki cookies służące do analityki internetowej – pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego serwisu, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawiać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Za ich pomocą zbieramy na przykład informacje o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd trafiają oni na naszą stronę, które funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Wykorzystywane są do takich działań jak monitorowanie i prowadzenie statystyk wykorzystania naszej strony, rozpoznawanie i eliminowanie błędów na naszej stronie, testowanie funkcjonalności i układów naszej strony.

d. Pliki cookies służące do prowadzenia działań marketingowych przez partnerów GBM Budownictwo Sp. z o.o. – są one tworzone oraz wykorzystywane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne w celu wyświetlania reklam na innych witrynach internetowych. Ze względu na to określane są one jako „pliki cookies osób trzecich”. Spółki te wykorzystują informacje zebrane o użytkowniku odwiedzającym naszą stronę oraz inne strony w internecie do tworzenia jego profilu, który jest podstawą do wyświetlania reklam na innych witrynach, którymi użytkownik może być zainteresowany.

Strona internetowa GBM Budownictwo Sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane przez GBM Budownictwo Sp. z o.o. mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie niektórych procesów na stronie oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika.

Obok plików cookies GBM Budownictwo Sp. z o.o. może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Czas przechowywania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GBM Budownictwo Sp. z o.o. może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane zgodnie z pkt 2 niniejszej Polityki. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane także do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

− podwykonawcy – firmy montażowe, pomiarowe, 
− banki realizujące płatności, 
− dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, 
− podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora, 
− podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi i wsparcia systemów teleinformatycznych, 
− podmioty świadczące usługi marketingowe, prawne i informatyczne
− podmioty współpracujące w zakresie badania satysfakcji Klienta 

Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Informacja o profilowaniu Państwa danych

W celach opisanych w pkt. 2, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta w ramach katalogu towarów i usług może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Jakie macie Państwo uprawnienia odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych:

− prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich,
− prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne,
− prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania,
− prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują państwo nasze prawo do ich wykorzystania,
− prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
− prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
− prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez GBM Budownictwo Sp. z o.o. danych osobowych.